Monthly Archives: februar 2016

ZBORNIK PRISPEVKOV POSVETA

ZBORNIK PRISPEVKOV POSVETA

Na dogodku z naslovom VkljuA?evanje in aktivna participacija manjA?inskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji, ki je 23. februarja 2016 potekal na Fakulteti za humanistiA?ne A?tudije UP, so sodelujoA?e/-i z razliA?nih zornih kotov skuA?ale/-i predstaviti, s katerimi teA?avami se razliA?ne skupnosti sooA?ajo pri integraciji v slovensko druA?bo, in ponuditi moA?ne reA?itve, ki bi ustvarile take druA?bene […]

ZakljuA?en projekt ENA.KOST

ZakljuA?en projekt ENA.KOST

Z danaA?njim dnem, 29. februarja 2016, se zakljuA?uje projekt ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri, ki ga je Purchase levlen generic Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA skupaj s partnerji izvajalo od marca 2014. Projekt, podprt s strani finanA?nega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in norveA?kega finanA?nega mehanizma 2009ai??i??2014, je bil […]

Zadnja, 8. A?tevilka A?asopisa A?AR

Zadnja, 8. A?tevilka A?asopisa A?AR

IzA?la je A?e zadnja,Ai??8. A?tevilka A?asopisa A?AR, prvega A?asopisa v slovenski Istri, namenjenegaAi??ustavno nepriznanimAi??manjA?inam narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJAi??in njihovi problematiki. V tokratni izdaji lahko preberete: MEDIJI IN MANJAi??INE (dr. Karmen Medica, UP Fakulteta za humanistiA?ne A?tudije) DRUA?BENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE: SENZIBILIZACIJA POMEMBNIH DRUA?BENIH TEM (Maja Hawlina, Avanta Largo in Katerina Kljun, PiNA) Zyrtec d price […]

ZakljuA?ni dogodek projekta ENA.KOST: VkljuA?evanje in aktivna participacija manjA?inskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji

ZakljuA?ni dogodek projekta ENA.KOST: VkljuA?evanje in aktivna participacija manjA?inskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji

Vljudno vabljene in vabljeni na dogodek z naslovom VKLJUA?EVANJE IN AKTIVNA PARTICIPACIJA MANJAi??INSKIH IN MIGRANTSKIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI. ZakljuA?ni dogodek projekta ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraA?ki regiji, ki ga PiNA skupaj s partnerji izvaja od marca 2014 in se bo uradno zakljuA?il konec februarja letos, bo razdeljen na posvet in okroglo […]