Nosilec in partnerji

Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA

Pravni center za varstvo A?lovekovih pravic, Piran

Univerza v Stavangerju, NorveA?ka

Akademsko kulturno-umetniA?ko druA?tvo KOLO

Kulturno druA?tvo Albancev slovenske Istre Iliria

Hrvatsko kulturno-umetniA?ko, prosvetno in A?portno druA?tvo “Istra” Piran

 

Slovenske institucije in organizacije

Varuh A?lovekovih pravic

Zagovornik enakih moA?nosti

Europe Direct Koper – Capodistria

InA?titut za narodnostna vpraA?anja

Mirovni inA?titut

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

 

Mednarodno

OZN – A?lovekove pravice

Evropska komisija – manjA?ine

Where can i purchase diflucan

Svet Evrope – varstvo manjA?in

 

Pomembni dokumenti

Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjA?in

Evropska listina o regionalnih ali manjA?inskih jezikih

Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali etniA?nih, verskih in jezikovnih manjA?in

SploA?na deklaracija A?lovekovih pravic

Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in druA?benih organizacij za spodbujanje in varstvo sploA?no priznanih A?lovekovih pravic in temeljnih svoboA?A?in

Ustava Republike Slovenije

Deklaracija RS o poloA?aju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS (DePNNS)