Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega in sistemskega položaja. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju.

V Kulturno izobraževalnem društvu PiNA smo zato začeli z izvajanjem projekta z imenom »Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri (ENA.KOST)«, s katerim stremimo k trem splošnim ciljem:

1. Opolnomočenje narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v regiji.

2. Ozaveščanje ciljne in širše javnosti o problematiki nepriznanih manjšin in njihovih pravicah.

3. Doseči spremembo institucionalnega okvirja obravnave ciljne skupine na lokalni ravni.

V okviru projekta bomo izvajali vrsto aktivnosti, s katerimi bomo ciljni skupini nudili celovito podporo pri uveljavljanju njenih pravic in med katere sodijo tudi dolgotrajnejše:

Stičišče NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ (Kidričeva ulica 43, Koper) bo omogočilo in olajšalo njihovo mreženje, organiziranje in povezovanje ter nudilo svetovanje glede možnosti financiranja in promocije njihovih dejavnosti. Zainteresirani se lahko za informacije obrnejo na Mirno Buić, mirna.buic@pina.si ali Boruta Jermana, borut.jerman@pina.si.

Brezplačna pravna pomoč in svetovanje v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic, Piran, ki bo ciljni skupini pomagal pri razumevanju njihovega pravnega položaja ter ji omogočil lažje in učinkovitejše uveljavljanje pravic v vsakdanjem življenju. Pravno svetovanje je namenjeno reševanju različnih pravnih težav in primerov diskriminacije ter kršitev pravic na podlagi narodne in verske pripadnosti. Zainteresirani naj za dogovor o terminu pokličejo na 05 6300 320 (KID PiNA) oz. pišejo na mirna.buic@pina.si.

Zagovorništvo (za) pravic(e) ciljne skupine na lokalni ravni. Prizadevali si bomo za uveljavitev in zaščito instituta zagovorništva na ravni posameznih občin v regiji in s tem za vključevanje ciljne skupine v procese odločanja. Vzpostavili bomo delovno skupino za iskanje sistemskih rešitev za izboljšavo in spremembo njihovega položaja, ki jo bodo sestavljali tudi pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Tovrstno telo bo neposredno odgovarjalo na konkretne težave ciljne skupine, opozarjalo na kršitve njenih pravic in podajalo pobude za izboljšavo njenega položaja v regiji.

Delavnice in predstave interaktivne oblike gledališča, t. i. gledališča zatiranih (forumsko in legislativno gledališče), na katerih bodo udeleženci uprizorili življenjske situacije zatiranja, diskriminacije in druge težave, s katerimi se pripadniki manjšin soočajo vsakodnevno.

Brezplačni trimesečnik bo obravnaval manjšinsko problematiko in poročal o delovanju narodnih skupnosti narodov in njihovih pripadnikov v lokalnem okolju.

– Izdaja poročila o kršitvah pravic ciljne skupine, ki ga bo sestavil Pravnicenterza varstvo človekovih pravic, Piran.

Posvet o položaju nepriznanih manjšin v regiji in Sloveniji, na katerem bodo sodelovali pripadniki narodnih skupnosti ter raziskovalci in strokovnjaki s področja manjšin. Na njem bomo predstavili tudi rezultate projektnih aktivnosti.

– idr.

S projektom si torej prizadevamo za priznanje temeljnih pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, spoštovanje pravic njihovih pripadnikov in enakopravnost v vseh družbenih sferah ter za oblikovanje takih družbenih razmer, ki bodo spodbujale k višjemu nivoju večkulturnega razumevanja in medkulturnemu dialogu na vseh družbenih ravneh.

Dodana vrednost projekta je v premiku odprtih vprašanj iz politično-teoretske ravni na vsakodnevno raven, z obojestranskim reševanjem konkretnih življenjskih vprašanj, vezanih na narodno pripadnost ter prekotega sprožitev politične zavesti med večinsko in manjšinsko populacijo, ki vodi do konsenza, potrebnega za rešitev odprtih vprašanj položaja v Ustavo RS nezapisanih manjšin.

PROJEKTNI PARJERJI:

  • Kulturno izobraževalno društvo PiNA – vodilni partner
  • Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper
  • Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO
  • Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo “Istra” Piran
  • Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria
  • Univerza v Stavangerju, Norveška.