Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot Ai??noveAi?? manjA?ine znaA?li v situaciji neurejenega statusnega in sistemskega poloA?aja. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjA?inske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjA?inske) pravice, se sooA?ajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odloA?anja v slovenski druA?bi in sploA?no participacijo v javnem A?ivljenju.

V Kulturno izobraA?evalnem druA?tvu PiNA smo zato zaA?eli z izvajanjem projekta z imenom Ai??Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri (ENA.KOST)Ai??, s katerim stremimo k trem sploA?nim ciljem:

1. OpolnomoA?enje narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v regiji.

2. OzaveA?A?anje ciljne in A?irA?e javnosti o problematiki nepriznanih manjA?in in njihovih pravicah.

3. DoseA?i spremembo institucionalnega okvirja obravnave ciljne skupine na lokalni ravni. Avalide generic name

V okviru projekta bomo izvajali vrsto aktivnosti, s katerimi bomo ciljni skupini nudili celovito podporo pri uveljavljanju njenih pravic in med katere sodijo tudi dolgotrajnejA?e:

StiA?iA?A?e NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ (KidriA?eva ulica 43, Koper) bo omogoA?ilo in olajA?alo njihovo mreA?enje, organiziranje in povezovanje ter nudilo svetovanje glede moA?nosti financiranja in promocije njihovih dejavnosti. Zainteresirani se lahko za informacije obrnejo na Mirno BuiAi??, mirna.buic@pina.si ali Boruta Jermana, borut.jerman@pina.si.

BrezplaA?na pravna pomoA? in svetovanje v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo A?lovekovih pravic, Piran, ki bo ciljni skupini pomagal pri razumevanju njihovega pravnega poloA?aja ter ji omogoA?il laA?je in uA?inkovitejA?e uveljavljanje pravic v vsakdanjem A?ivljenju. Pravno svetovanje je namenjeno reA?evanju razliA?nih pravnih teA?av in primerov diskriminacije ter krA?itev pravic na podlagi narodne in verske pripadnosti. Zainteresirani naj za dogovor oAi??terminu pokliA?ejo na 05 6300 320 (KID PiNA) oz. piA?ejo na mirna.buic@pina.si.

ZagovorniA?tvo (za) pravic(e) ciljne skupine na lokalni ravni. Prizadevali si bomo za uveljavitev in zaA?A?ito instituta zagovorniA?tva na ravni posameznih obA?in v regiji in s tem za vkljuA?evanje ciljne skupine v procese odloA?anja. Vzpostavili bomo delovno skupino za iskanje sistemskih reA?itev za izboljA?avo in spremembo njihovega poloA?aja, ki jo bodo sestavljali tudi pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Tovrstno telo bo neposredno odgovarjalo na konkretne teA?ave ciljne skupine, opozarjalo na krA?itve njenih pravic in podajalo pobude za izboljA?avo njenega poloA?aja v regiji.

Delavnice in predstave interaktivne oblike gledaliA?A?a, t. i. gledaliA?A?a zatiranih (forumsko in legislativno gledaliA?A?e), na katerih bodo udeleA?enci uprizorili A?ivljenjske situacije zatiranja, diskriminacije in druge teA?ave, s katerimi se pripadniki manjA?in sooA?ajo vsakodnevno.

BrezplaA?ni trimeseA?nik bo obravnaval manjA?insko problematiko in poroA?al o delovanju narodnih skupnosti narodov in njihovih pripadnikov v lokalnem okolju.

– Izdaja poroA?ila o krA?itvah pravic ciljne skupine, ki ga bo sestavil Pravnicenterza varstvo A?lovekovih pravic, Piran.

Posvet o poloA?aju nepriznanih manjA?in v regiji in Sloveniji, na katerem bodo sodelovali pripadniki narodnih skupnosti ter raziskovalci in strokovnjaki s podroA?ja manjA?in. Na njem bomo predstavili tudi rezultate projektnih aktivnosti.

– idr.

S projektom si torej prizadevamo za priznanje temeljnih pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, spoA?tovanje pravic njihovih pripadnikov in enakopravnost v vseh druA?benih sferah ter za oblikovanje takih druA?benih razmer, ki bodo spodbujale k viA?jemu nivoju veA?kulturnega razumevanja in medkulturnemu dialogu na vseh druA?benih ravneh.

Dodana vrednost projekta je v premiku odprtih vpraA?anj iz politiA?no-teoretske ravni na vsakodnevno raven, z obojestranskim reA?evanjem konkretnih A?ivljenjskih vpraA?anj, vezanih na narodno pripadnost ter prekotega sproA?itev politiA?ne zavesti med veA?insko in manjA?insko populacijo, ki vodi do konsenza, potrebnega za reA?itev odprtih vpraA?anj poloA?aja v Ustavo RS nezapisanih manjA?in.

PROJEKTNI PARJERJI:

  • Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA – vodilni partner
  • Pravni center za varstvo A?lovekovih pravic, Koper
  • Akademsko kulturno-umetniA?ko druA?tvo KOLO
  • Hrvatsko kulturno-umetniA?ko, prosvetno in A?portno druA?tvo “Istra” Piran
  • Kulturno druA?tvo Albancev slovenske Istre Iliria
  • Univerza v Stavangerju, NorveA?ka.