Vzpostavili oz. uvedli smo institut zagovorniA?tva in nadzor za zagotavljanje zaA?A?ite pravi ciljne skupine na lokalni ravni. ZagovorniA?tvo nam predstavlja pomembno orodje pri zagotavljanju zaA?A?ite pravic ciljne skupine in zastopanju njenih interesov, A?elja in njenega glasu. Z vzpostavitvijo dialoga s predstavniki lokalnih oblasti si bomo prizadevali za krepitev njenega druA?benega poloA?aja. Tako bomo prispevali k preoblikovanju politike oblasti ter s tem dolgoroA?no sooblikovali predpise.

Uveljavljanje in zaA?A?ita instituta zagovorniA?tva Purchase phexin 125 (kot ga predvideva Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in druA?benih organizacij za spodbujanje in varstvo sploA?no priznanih A?lovekovih pravic in temeljnih svoboA?A?in), pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov na ravni Slovenske Istre oz. posameznih obA?in omogoA?a vkljuA?evanja ciljne skupine v procese odloA?anja tudi preko delovanja v delovni skupini za iskanje sistemskih reA?itev za izboljA?avo in spremembo svojega poloA?aja.